• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  56829بازديد دانش آموزان پيش دبستاني خانه بهار فيروزسالارازکتابخانه عمومي کتابخواني و مطالعه خانم سحر دهقان نژادفيروزسالاري حسينقلي باقري 186-7 1402/08/240 مختلط1402/08/24
  56828نمايشگاه کتاب بمناسبت هفته کتاب ازآثارعلامه طباطبايي کتابخواني و مطالعه حبيب سيديان حسينقلي باقري 857-60 1402/08/230 مختلط1402/08/30
  56826کارگاه کتابخواني پاشايي 1402/08/08 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو کتابخانه پاشايي 5015-701402/08/08 مختلط1402/08/08
  56825کارگاه کتابخواني پاشايي 1402/08/07 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو کتابخانه پاشايي 5015-701402/08/07 مختلط1402/08/07
  56824کارگاه کتابخواني پاشايي 1402/08/06 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو کتابخانه پاشايي 5015-701402/08/06 مختلط1402/08/06
  56823کارگاه کتابخواني پاشايي 1402/08/04 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو کتابخانه پاشايي 5015-701402/08/04 مختلط1402/08/04
  56822کارگاه کتابخواني پاشايي 1402/08/03 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو کتابخانه پاشايي 5015-701402/08/03 مختلط1402/08/03
  56821کارگاه کتابخواني پاشايي 1402/08/02 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو کتابخانه پاشايي 5015-701402/08/02 مختلط1402/08/02
  56820کارگاه کتابخواني پاشايي 1402/07/30 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو کتابخانه پاشايي 5015-701402/07/30 مختلط1402/07/30
  56819کارگاه کتابخواني پاشايي 1402/07/29 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو کتابخانه پاشايي 5015-701402/07/29 مختلط1402/07/29
  56818کارگاه کتابخواني پاشايي 1402/08/01 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو کتابخانه پاشايي 5015-701402/08/01 مختلط1402/08/01
  56817کارگاه کتابخواني پاشايي 1402/07/27 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو کتابخانه پاشايي 5015-701402/07/27 مختلط1402/07/27
  1234567...