جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 ورزش پيلاتس- 16 ارديبهشت ماه 97 1397/02/161397/02/1612216مونث 25-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
2 ورزش پيلاتس- 13 ارديبهشت ماه 97 1397/02/131397/02/1312215مونث 25-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
3 ورزش پيلاتس- 11 ارديبهشت ماه 97 1397/02/111397/02/1112208مونث 25-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
4 ورزش پيلاتس- 9 ارديبهشت ماه 97 1397/02/091397/02/0912206مونث 25-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
5 ورزش پيلاتس- 6 ارديبهشت ماه 97 1397/02/061397/02/0612204مونث 25-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
6 آمادگي جسماني- 31 ارديبهشت 97 1397/02/011397/02/3112167مونث 8-50 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
7 آمادگي جسماني- 29 ارديبهشت 97 1397/02/011397/02/3112166مونث 8-50 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
8 آمادگي جسماني- 26 ارديبهشت 97 1397/02/011397/02/3112164مونث 8-50 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
9 آمادگي جسماني 24 ارديبهشت 97 1397/02/011397/02/3112162مونث 8-50 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
10 آمادگي جسماني - 22 ارديبهشت 97 1397/02/011397/02/3112160مونث 8-50 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
1234567...